Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen avisor-palveluiden rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 4.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Avisor Accounting Oy
Kauppiaskatu 9 b A
20100 TURKU

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Teemu Aarnio, teemu.aarnio@avisor.fi, puhelinnumero 0456319105

3. Rekisterin nimi
Avisor Accounting Oy:n asiakasrekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, asiakkaan ja Avisor Accouting Oy:n oikeuksien
ja velvollisuuksien toteuttaminen kuten asiakastuki, laskutus ja asiakastapahtumien varmentaminen sekä rekisterinpitäjän toimintojen
kehittäminen ja analysointi, asiakasviestintä, profilointi, palveluiden toteuttaminen ja personointi, markkinointi ja mainonta (mukaan lukien näiden
kohdentaminen) sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille, väärinkäytösten ehkäisy ja tutkiminen sekä liiketoiminnan tutkimustoiminta,
suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti. Rekisterin
sisältämiä tietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin
samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan käsitellä
rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjän tiedot
Yrityksen tiedot
Yrityksen asiakastiedot
Tuotetiedot
Pankkitilitiedot
Laskujen tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta palvelun käytöstä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai
muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain
henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä
tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle kahden viikon kuluessa mahdollisuuden tutustua
rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee
toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään
rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa